Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla MIASTA SŁUPSKA

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
pok. 246, 245, 244

Telefony: (59) 841-24-20, (59) 841-24-71,
fax. (59) 841-13-96

e-mail: pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

 


KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o:

obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów obiektów, 

konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska (pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem). 

Podstwa prawna : art. 61, 62, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) 

 


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska z siedzibą w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1. Będziesz mógł się z nim skontaktować e- mailem: pinb.slupsk@gda.winb.gov.pl  lub pocztą tradycyjną kierowaną na powyższy adres.

Jak będzie można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?

Będzie można to zrobić e-mailem: pinb.slupsk@gda.winb.gov.pl 

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Dane niezbędne do realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

  • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych?

  • Twoje dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
  • Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celach innych niż przewidzianych przepisami prawa
  • Będziemy Przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i będziemy dbać o ich bezpieczeństwo.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych tj.: realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w zw. z art. 83 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 

Skąd mamy Twoje dane?

  • Otrzymaliśmy je od Ciebie,
  • Zostały pozyskane z innych źródeł m. in. raportów z rejestru gruntów do celów administracyjnych, innych organów reprezentujących kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających Twoje dane. 

Jak długo przechowywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wypełnienia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Jakie będą Twoje uprawnienia względem Twoich danych osobowych?

Będzie można żądać od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie będziesz mógł przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. Będzie można również wnieść skargę do organu nadzorczego.

 


INFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:35006
Treść wprowadził(a): Szczurowska Małgorzata, 2018-06-08 08:39:50
Treść wytworzył(a): Małgorzata Szczurowska, 2014-06-12 10:42:05
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-08 08:39:06